Opći uvjeti poslovanja

1. UVODNE NAPOMENE

Ovi Opći uvjeti poslovanja sastavni su dio ugovaranja i plaćanja usluga iz ponude Web Life, obrt za računalne usluge, vl. Ivan Ferenčak (u nastavku Izvršitelj) s ugovarateljem (u nastavku Naručitelj). Svi podaci i uvjeti u ovim Općim uvjetima poslovanja sastavni su dio Ugovora koji se sklapa između Izvršitelja i Naručitelja, te obavezuju Izvršitelja i Naručitelja ukoliko nije navedeno drugačije.

2. PROMJENE UVJETA

Zadržavamo pravo u bilo kojem trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatramo potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Općih Uvjeta i/ili Pravila o privatnosti podataka. Stoga, savjetujemo korisnike da s vremena na vrijeme ponovo pročitaju informacije sadržane u Općim Uvjetima i Pravilima o privatnosti podataka, a kako bi ostali informirani o takvim promjenama. Napominjemo da ukoliko dođe do promijene Općih Uvjeta korištenja i Pravila o privatnosti, i vi nastavite koristiti naše internetske stranice, podrazumijeva se da prihvaćate Opće Uvjete poslovanja i Pravila o privatnosti koji su trenutno važeći. Bilo kakva izmjena ili brisanje uvjeta i pravila korištenja stupit će na snagu odmah nakon što bude objavljena na stranicama. Bilo kakvo korištenje ovih internetskih stranica od strane krajnjeg korisnika nakon takve obavijesti podrazumijevat će se kao prihvaćanje tih promjena.

3. SKLAPANJE UGOVORA

Izvršitelj i Naručitelj sklapaju Ugovor kojim se definiraju sledeće stavke:

– opis usluga
– cijena
– načini i uvjeti plaćanja
– temeljne obveze Izvršitelja i Naručitelja
– rokovi (datum završetka izrade web stranice, rokovi za isporuku nacrta, rokovi za Naručiteljevu isporuku svih potrebnih materijala za početak rada, rok revizije i završnih verzija web stranice)
– revidiranje (uvjeti revidiranja web stranice, količina revizija i rokovi za predaju istih)
– otkazivanje (uvjeti i rokovi za otkazivanje od strane Izvršitelja i od strane Naručitelja)
– odricanje odgovornosti Izvršitelja za eventualne greške ili nedostatke na web stranici
– povjerljivost informacija o Naručitelju
– pravni sporovi

4. NAČIN PLAĆANJA

Razvoj web stranice / aplikacije

Jednokratno: uplata punog iznosa prilikom finalizacije projekta, odnosno prije migracije na konačnu domenu/server (puštanje web stranice/aplikacije u javnost), a nakon odobrenja Naručitelja, na žiro račun obrta Općom uplatnicom ili Internet bankarstvom

Višekratno: uplata na žiro račun obrta Općom uplatnicom ili Internet bankarstvom
– 30% prije početka rada na projektu
– 30% nakon odobrenja dizajna naslovnice i dva tipa podstranica
– 40% prilikom finalizacije projekta, odnosno prije migracije na konačnu domenu/server (puštanja web stranice u javnost), a nakon odobrenja od strane Naručitelja

Naručitelj usluge dužan je vršiti plaćanje prema definiranoj dinamici kod višekratnog plaćanja, a svako kašnjenje u plaćanju može izazvati zastoje u radu, potencijalno dulje od broja dana kašnjenja u plaćanju. Po primitku zakašnjele uplate, Izvršitelj zadržava pravo redefinirati rokove sukladno dostupnosti ljudskih resursa. Izvršitelj nije dužan vršiti povrat novca, niti djelomično, niti u cijelosti.

Uplata nije relevantna u kontekstu rokova – rok projekta obračunava se od trenutka zaprimanja i provjere svih materijala i dokumentacije – Izvršitelj dobiva na raspolaganje kompletne, finalne materijale za izradu web rješenja odnosno početak faze dizajna. Rok za realizaciju projekta odbrojava se tek od odobrenja projektne dokumentacije od strane Naručitelja.

Digitalni marketing i Branding

Dinamika plaćanja se vrši isključivo sukladno uvjetima definiranim Ugovorom koji se sklapa između Izvršitelja i Naručitelja.
Način plaćanja je na žiro račun obrta Općom uplatnicom ili Internet bankarstvom.

5. KOMUNIKACIJA

Inicijalni sastanak oko ugovaranja projekta i definiranja smjernica i želja Naručitelja, odvija se u prostorijama Naručitelja ili putem aplikacije za online/virtualnu audio i video komunikaciju.
Komunikacija tijekom projekta odvija se isključivo u obliku pisane komunikacije putem elektronske pošte (u nastavku email).
Prema potrebi i/ili zahtjevu Naručitelja i/ili Izvršitelja, održava se statusni sastanak u prostorijama Naručitelja ili putem aplikacije za online/virtualnu audio i video komunikaciju.

6. PRIVATNOST PODATAKA

Izvršitelj obvezuje se provoditi pravila povezana sa zaštitom pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka i pravila povezanih sa slobodnim kretanjem osobnih podataka u skladu s UREDBOM (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. godine.

Prema Članku 13. ove Uredbe, Izjavom o privatnosti informiramo vas koje osobne podatke prikupljamo putem pisane ili usmene komunikacije, u koju svrhu, kako s njima postupamo, tko im ima pristup, tko ih obrađuje, kome ih otkrivamo i u koje svrhe, na koji period ih čuvamo, kako ih osiguravamo od neovlaštenog pristupa te o pravima koja imate vezano za zaštitu osobnih podataka.

Policu privatnosti možete pregledati na https://web-life.hr/polica-privatnosti/ , te istu možete preuzeti u PDF formatu ili zatražiti putem elektronske pošte na info@web-life.hr.

U slučaju kršenja privatnosti podataka ili narušenja integriteta podataka unutar naše baze obavijestiti ćemo nadležna tijela te sve relevantne osobe.

Korištenje osobnih podataka u marketinške svrhe putem online aktivnosti

Vaše osobne podatke za slanje elektronske pošte u marketinške svrhe (npr. newsletter) koristimo isključivo uz vašu suglasnost. Prijavom na naš newsletter pristali ste svojevoljno na razmjenu podataka koje isto tako u svakom trenutku možete odjaviti. Pretplatu možete opozvati putem e-maila na adresu info@web-lifehr u bilo kojem trenutku, s primjenom od dana opoziva, a da se pritom ne morate pridržavati određenog roka ili oblika. Osim toga, prekid pretplate na newsletter možete izvršite pomoću linka pri dnu svakog našeg newslettera.

7. PISANI PRIGOVOR

Izvršitelj kao pružatelj usluge štiti svoj ugled i čast kako i ugled svojih djelatnika slijedom čega je obveza Naručitelja u slučaju eventualnih nesuglasica, a prije iznošenja istih u javnost i pokretanja sudskih upravnih i ostalih postupaka, obratiti se Izvršitelju, a sukladno čl. 10. Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov., br. 19/22, 59/23) u obliku pisanog prigovor na adresu Ulica Nikole Škrlca 27, 10000 Zagreb  – Web Life, obrt za računalne usluge, vl. Ivan Ferenčak ili na e-mail adresu prigovori@web-life.hr.

Naručitelj ima rok od 30 dana od završetka projekta i/ili pružanja usluge za podnošenje pisanog prigovora Izvršitelju.

Izvršitelj je dužan sukladno čl. 10 st. 6. Zakona o zaštiti potrošača, u pisanom obliku putem pošte, elektroničke pošte ili na način određen čl. 10. st. 2. Zakona o zaštiti potrošača, ako je Izvršitelj iskoristio mogućnost podnošenja pisanog prigovora i putem drugih sredstava mrežne komunikacije, odgovoriti na prigovore u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora sukladno obavijesti Izvršitelja o načinu podnošenja pisanog prigovora iz čl. 10. st. 4., Zakona o zaštiti potrošača, jasno se izjašnjavajući prihvaća li osnovanost prigovora potrošača.

Izvršitelj je dužan voditi i čuvati evidenciju pisanih prigovora potrošača iz čl. 10. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača na trajnom mediju godinu dana od dana primitka pisanog prigovora potrošača.

8. ZAVRŠNE ODREDBE

Ovi Opći uvjeti poslovanja vrijede od 01.01.2024. i isključuju sve dosadašnje uvjete.

Naručitelj se obavezuje da će moguće sporne slučajeve pokušati riješiti sporazumno sukladno uvjetima. Ukoliko to nije moguće, u slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu, a primjenjuje se hrvatsko pravo.

U Zagrebu, 01. siječnja 2024.

Voditelj poslova: Ivan Ferenčak
Web Life, obrt za računalne usluge, vl. Ivan Ferenčak
Sjedište: Ulica Nikole Škrlca 27, HR-10000 Zagreb
E-pošta: info@web-life.hr
Mobitel: +385 92 4180 992
www.web-life.hr