Polica privatnosti

Uvodne odredbe

Cijenimo vašu privatnost i pridajemo osobiti značaj zaštiti vaših osobnih podataka.
Zbog toga vam ovim dokumentom želimo pojasniti kako se odnosimo prema osobnim podacima koje obrađujemo.
Vaše podatke prikupljamo i obrađujemo isključivo u svrhu kvalitetnog pružanja naših usluga, na zakonit, pošten i transparentan način. Obrađujemo samo one podatke koji su nužni za pružanje pojedine usluge, vodeći računa o njihovoj primjerenoj zaštiti.
Takvi osobni podaci prvenstveno se odnose na fizičke osobe s kojima Web Life, obrt za računalne usluge, vl. Ivan Ferenčak (u nastavku Web Life) ima poslovni odnos ili opravdan interes da ih kontaktira (klijenti, dobavljači, poslovni kontakti, zaposlenici i sl.)
Kada prestane potreba za obradom vaših osobnih podataka, sve osobne podatke brišemo ili ih primjenom primjerenih tehničkih rješenja anonimiziramo radi isključivog korištenja u statističke svrhe.
Osobne podatke prikupljamo i obrađujemo u skladu našim vrijednostima i načelima, ovom politikom privatnosti i važećim europskim i hrvatskim propisima koji se odnose na zaštitu osobnih podataka.
Ova se politika privatnosti jednako odnosi na osobne podatke u digitalnom, odnosno elektroničkom obliku, kao i na osobne podatke u tiskanom (papirnatom) obliku, neovisno o tome da li je riječ o ispisu digitalnog, odnosno elektroničkog zapisa.
Izrazi koji se koriste u ovoj politici privatnosti, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Ciljevi politike

Cilj ove Politike privatnosti je objasniti našim radnicima, kandidatima, poslovnim partnerima:

 • koje osobne podatke prikupljamo i obrađujemo
 • kako prikupljamo osobne podatke, u koje svrhe i koje su nam osnove za to;
 • koliko dugo ih pohranjujemo i s kime ih dijelimo;
 • koja prava imaju u pogledu zaštite podataka i kako ih mi štitimo.

Načela zaštite osobnih podataka

Kada obrađujemo osobne podatke vodimo se načelima i pravilima koja su uspostavljena Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).
Prilikom obrade osobnih podataka vodimo računa o obvezi čuvanja profesionalne tajne na način na koji je uređuje pravo Europske unije odnosno Republike Hrvatske.
Web Life primjenjuje slijedeća načela vezano uz obradu osobnih podataka.

Osobni podaci moraju biti:

 • zakonito, pošteno i transparentno obrađivani s obzirom na Ispitanika (zakonitost, poštenost i transparentnost”);
 • prikupljeni u posebne, izričite i zakonite svrhe te se dalje ne smiju obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama
 • primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju („smanjenje količine podataka”);
 • točni i prema potrebi ažurni; mora se poduzeti svaka razumna mjera radi osiguravanja da se osobni podaci koji nisu točni, uzimajući u obzir svrhe u koje se obrađuju, bez odlaganja izbrišu ili isprave („točnost”);
 • čuvani u obliku koji omogućuje identifikaciju Ispitanika samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju te ih se nakon toga briše iz svih evidencija, osim kada je pozitivnim propisima utvrđen dulji rok čuvanja. Iznimno, osobni podaci mogu se pohraniti i na dulja razdoblja ako je utvrđen legitiman interes Web Life ili je ispitanik dao privolu („ograničenje pohrane”);
 • obrađivani na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera („cjelovitost i povjerljivost”).

Kategorije osobnih podataka koje Web Life obrađuje

U okviru obavljanja svoje djelatnosti Web Life obrađuje različite kategorije osobnih podataka ispitanika, poslovnih partnera (naručitelji, dobavljači, vanjski suradnici), te radnika koji nisu obuhvaćeni ovom Politikom privatnosti.

Obrađujemo sljedeće osobne podatke poslovnih partnera:

 • identifikacijski podaci (ime i prezime, radno mjesto)
 • kontakt podaci (e-mail adresa, broj telefona/mobitela)

Osim uobičajene komunikacije osobno, telefonom i e-mailom unutar naše web stranice postoji podstranica „kontakt” i upitnik. Putem navedenog upitnika prikupljamo vaše osobne podatke (ime, prezime, telefonski broj, broj mobitela, e-mail adresu) koje nam dobrovoljno dajete tako što ispunite predmetni upitnik na našoj web stranici. Navedeni podaci će se koristiti u svrhu kontakata, odgovaranja na vaše upite, pružanje informacija na vaš zahtjev i evidencije korisnika ove web stranice, a nužni su da bismo vam odgovorili na vaš upit i pružili uslugu.

Osobne podatke mlađih od 16 godina obrađujemo samo na temelju privole roditelja ili skrbnika i samo u onoj mjeri i opsegu u kojem je privola dana.

Pravni temelj i svrha obrade osobnih podataka

Web Life obrađuje Vaše osobne podatke na temelju sljedećih osnova:

 • obrada je nužna radi poštivanja pravnih obveza Web Life
 • obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora
 • obrada je nužna za potrebe legitimnih poslovnih interesa Web Life ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka.
 • ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha.

Čuvanje osobnih podataka

Web Life je ovlašteno čuvati podatke samo onoliko dugo koliko je to potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju.

Nakon toga svi podaci se brišu, osim ako je zakonom propisan određeni rok pohrane u kojem slučaju će se podaci pohraniti na propisani rok i neće se smjeti upotrebljavati ni u koje druge svrhe osim zakonom propisane. Izuzetak su sudski sporovi zbog kojih se može produžiti rok čuvanja.

Službenik za zaštitu podataka (DPO)

Web Life nije imenovao Službenika za zaštitu podataka jer člankom 37. stavkom 1. Opće uredbe o zaštiti podataka propisano je imenovanje službenika za zaštitu podataka u tri konkretna slučaja koja se ne mogu primjeniti na Web Life, obrt za računalne usluge, vl. Ivan Ferenčak.

Prijenos podataka primateljima

Prijenos podataka drugim primateljima, može biti dozvoljen samo uz pisanu suglasnost ispitanika, koji mora prethodno biti potpuno informiran o osobnim podacima koji se prenose, svrhama obrade, identitetu primatelja i razlozima prijenosa.

Prava ispitanika

Web Life poštuje pravo na privatnost, podatke prikuplja i obrađuje samo uz postojanje zakonitih osnova obrade te ispitanici u svakom trenutku zadržavaju određena prava u odnosu na obrade njihovih podataka.

Ispitanici imaju sljedeća prava:

Pravo na informacije

Ispitanik ima pravo dobiti od Web Life informacije o obradi svojih osobnih podataka neovisno prikupljaju li se podaci izravno od Ispitanika ili ne. Pružanje informacija mora biti dano na jasan I razumljiv način. Smatra se da je Ispitanik informiran o svojim pravima na javno dostupan način, putem ove Police privatnosti.

Pravo na brisanje („pravo na zaborav”)

Ispitanik ima pravo od Web Life ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose, a Web Life ima obvezu obrisati osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

 • osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni, osim kada je zakonom propisan dulji rok čuvanja
 • obrada se temelji na privoli ispitanika, a ispitanik je povukao privolu, s tim da ne postoji niti druga pravna osnova za obradu;
 • ispitanik je uložio prigovor na obradu koja se temelji na legitimnim interesima Web Life, osim ako Web Life dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika, ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva
 • osobni podaci nezakonito su obrađeni;
 • osobni podaci moraju se brisati radi poštovanja pravne obveze iz prava Unije ili prava Republike Hrvatske.

Pravo na pristup podacima

Ispitanik ima pravo dobiti od Web Life potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega te, ako se takvi osobni podaci obrađuju, omogućiti mu pristup osobnim podacima te dati informacije o svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka, primateljima kojima se šalju osobni podaci, roku pohrane, pravu ispitanika na ispravak ili brisanje osobnih podataka, pravu na ograničavanje obrade, pravu na prigovor na obradu te pravu na pritužbu nadzornom tijelu.

Ispitanik ima pravo na zahtjev, biti obaviješten o eventualnom postojanju automatiziranog načina donošenja odluke, uključujući izradu profila, uz smisleno objašnjenje o kojoj je logici riječ, kao i o važnosti i predviđenim posljedicama takve obrade za ispitanika. Također, ispitanik ima pravo na zahtjev, dobiti informaciju prenose li se njegovi osobni podaci u treće zemlje ili međunarodne organizacije te o poduzetim zaštitinim mjerama pri takvom prijenosu.

Osim gore opisanih informacija, Web Life je dužan na zahtjev ispitanika, omogućiti mu uvid i dobivanje kopije njegove osobne dokumentacije pohranjene kod Web Life. Ispitanik ima pravo od Web Life saznati izvor podataka. Ispitanik ima pravo biti obaviješten o automatiziranom donošenju odluke te mogućim posljedicama takve obrade. Pravo na ispravak – ispitanik ima pravo bez odgađanja ishoditi od Web Life ispravak netočnih i dopunu nepotpunih osobnih podataka koji se na njega odnose. Dodatno, ispitanici imaju obvezu ažuriranja svojih osobnih podataka.

Pravo na prenosivost podataka

U slučajevima kada Web Life provodi automatiziranu obradu podataka koja se temelji na privoli ispitanika ili je nužna radi ispunjenje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora, Web Life je dužno na zahtjev ispitanika dostaviti mu osobne podatke koji se odnose na njega, u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te je dužno na zahtjev ispitanika takve podatke prenijeti drugom voditelju obrade, pod uvjetom da navedeno ne utječe negativno na prava i slobode drugih.

Pravo na prigovora

U slučajevima kada se obrada osobnih podataka ispitanika vrši na temelju legitimnih interesa Web Life, ispitanik ima pravo u svakom trenutku na takvu obradu uložiti prigovor. Web Life će postupajući temeljem uloženog prigovora, u svakom pojedinačnom slučaju, procijeniti pretežu li legitimni interesi Web Life za provođenjem ovakve obrade nad interesima pravima i slobodama ispitanika. Web Life je ovlašteno nastaviti s daljnom obradom jedino ako procijeni da njegovi legitimni razlozi za obradu nadilaze interese prava i slobode ispitanika, u protivnom dužno je obustaviti svaku daljnju obradu.

Pravo na ograničenje obrade

Ispitanik ima pravo od Web Life tražiti ograničenje obrade u slučaju da osporava točnost osobnih podataka, kada smatra da je obrada nezakonita te se protivi brisanju osobnih podataka i umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe, u slučaju kada je ispitanik uložio prigovor na obradu i očekuje potvrdu nadilaze li legitimni razlozi voditelja obrade razloge ispitanika, te kada Web Life više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali ih ispitanik traži radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva. Po podnošenju zahtjeva za ostvarivanje prava na ograničenje obrade podaci u bazi podataka Web Life se neće mijenjati sve dok traje postupak po zahtjevu Ispitnika. Po rješavanju predmetnog slučaja, Web Life će Ispitanika obavijestiti o prestanku ograničenja obrade.

Način ostvarivanja prava

Zahtjev za ostvarenje bilo kojeg od gore navedenih prava Ispitanika mora biti upućen putem e-maila na adresu info@web-life.hr

Pisani zahtjev mora sadržavati minimalno sljedeće podatke:

 • osobne podatke Ispitanika (Ime, prezime i OIB radi njegove identifikacije prilikom utvrđivanja činjeničnog stanja i davanja odgovora na upit koji se odnosi na osobne podatke konkretnog ispitanika)
 • koja od navedenih prava želi iskorisiti
 • adresu za dostavu odgovora na zahtjev

Web Life je odgovorno postupiti sukladno zahtjevu ispitanika u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva. Rok se može, po potrebi, produžiti za dodatna dva mjeseca uzimajući u obzir složenost i broj zahtjeva. Ispitanik koji je podnio zahtjev će biti izvješten o svakom takvom produljenju roka.

Zaštita osobnih podataka

Kako bi zaštitili osobne podatke koje prikupljamo, Web Life provodi odgovarajuće fizičke, tehničke i organizacijske mjere zaštite, uzimajući u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade, te najnovija tehnološka dostignuća, ali i troškove provedbe, primjereno svojim mogućnostima.

Izvješćivanje o povredi zaštite osobnih podataka

Web Life će o povredi osobnih podataka najkasnije 72 sata od saznanja, obavijestiti nadzorno tijelo o povredi, ako je riječ o takvoj naravi povrede osobnih podataka koja može rezultirati ugrožavanjem prava i sloboda ispitanika (npr. novčani gubici, otkrivanje profesionalne tajne, diskriminacija, oštećenje ugleda ili bilo koja druga značajna socijalna i ekonomska šteta).

U Zagrebu, 01. siječnja 2024.

Voditelj poslova: Ivan Ferenčak
Web Life, obrt za računalne usluge, vl. Ivan Ferenčak
Sjedište: Ulica Nikole Škrlca 27, HR-10000 Zagreb
E-pošta: info@web-life.hr
Mobitel: +385 92 4180 992
www.web-life.hr